Disclaimer

Hoewel de informatie op de Gimd website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en Gimd streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan Gimd geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft. Bezoekers van de website van Gimd kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties en prijzen op de website. Gimd aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door Gimd op de website gepubliceerde informatie.Niets van de op de website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Gimd.

Hoewel Gimd ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan Gimd geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Alle rechten zijn voorbehouden.

Disclaimer e-mail
Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn. Indien bovenstaand e-mailbericht niet aan u gericht is, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.

Gimd accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie die voortvloeit uit elektronische verzending. Gimd is, mede op die grond, op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van dit e-mailbericht.