Klachtencommissie

Ongewenst en grensoverschrijdend gedrag: het komt helaas maar al te vaak voor op de werkvloer. Het pesten van werknemers, bijvoorbeeld. Denk aan het systematisch leeghalen van postvakjes waardoor iemand niet op de hoogte is van roosterwijzigingen en daardoor in de problemen komt. Of aan het valselijk beschuldigen van iemand. En natuurlijk valt seksuele intimidatie ook onder de noemer ongewenst gedrag: van het maken van vervelende opmerkingen tot daadwerkelijk seksueel geweld.

Wat doet de Klachtencommissie?

Vanuit de Arbowet (art.3) bent u als werkgever verplicht uw werknemers een veilige werkomgeving te bieden en ze zoveel mogelijk te beschermen tegen ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. De Klachtencommissie is één van de pijlers van uw beleid op dit gebied en bestaat uit een jurist, een psychosociaal deskundige, een secretaris en twee leden.

 • Zij oordelen of de klacht over het grensoverschrijdend gedrag ontvankelijk is. Met andere woorden: staat de aard van de klacht in de klachtenregeling.
 • Daarna volgt hoor en wederhoor, waarna de klacht al dan niet gegrond wordt verklaard.
 • Tenslotte wordt advies uitgebracht aan bestuurders of directie van de organisatie. Zij zijn vrij om dit advies al dan niet op te volgen.

Om klachten goed af te handelen is het van groot belang dat in uw Klachtencommissie voldoende kennis en vaardigheden op juridisch en psychosociaal of gedragskundige gebied aanwezig zijn. Die kennis is niet altijd binnen uw eigen organisatie aanwezig. Bovendien is het wenselijk om voor ieder lid van de Klachtencommissie ook een vervangend lid beschikbaar te hebben.

De volledige invulling van uw Klachtencommissie door Gimd

U kunt uw gehele Klachtencommissie door Gimd laten verzorgen. Daarmee is de deskundigheid en onafhankelijkheid van uw commissie optimaal geborgd. De voordelen daarvan zijn:

 • U hoeft geen eigen werknemers op te leiden voor het lidmaatschap van uw Klachtencommissie;
 • De Gimd Klachtencommissie beschikt over ruime kennis en ervaring en houdt haar kennis op peil door intervisie, interne consultatie en deskundigheidsbevordering;
 • U hoeft geen beroep te doen op de (schaarse) tijd van uw eigen werknemers;
 • De commissie geeft een objectief advies dat recht doet aan de ingediende klacht, de klager en de aangeklaagde.

De overeenkomst

Aan het begin van de overeenkomst betaalt u eenmalig voor het introductiepakket. Dit pakket bestaat uit:

 • Het beschikbaar stellen van een complete Klachtencommissie, bestaande uit een voorzitter, twee leden en een secretaris/ notulist;
 • Het voeren van een oriënterend gesprek;
 • De kennismaking van de Klachtencommissie met uw sleutelfiguren (bijvoorbeeld HR, OR, Arbo-coördinator);
 • Een uitgebreide screening van, en advies over, uw bestaande beleid sociale veiligheid en de veilige meldregeling in relatie tot de Klachtencommissie;
 • Het aanleveren van een voorlichtingsstuk voor gebruik binnen uw organisatie.

Daarna betaalt u een vaste beschikbaarheidsfee per jaar, waarvoor we direct inzetbaar zijn.

Jaarlijks scholen wij onze professionals bij. Ieder nieuw jaar evalueren we samen met u het voorgaande jaar. Wanneer er sprake is van een klacht, dan ontvangt u een losse factuur van de ingezette uren van de voorzitter, de leden en de secretaris/ notulist. Voor een aanvullend bedrag kunt u gebruik maken van één van onze locaties. Maakt u ook van één van onze vertrouwenspersonen gebruik, dan profiteert u van korting op de beschikbaarheidsfee.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van onze Klachtencommissie?

Neem dan contact met ons op: Bel 088 – 800 85 00, of mail naar [email protected].