Veilige meldregeling verplicht voor Overheid & Onderwijs

Het is voor organisaties met meer dan 50 werknemers verplicht om een veilige meldregeling te hebben. Voor de sectoren Overheid en Onderwijs gelden aanvullende maatregelen.

Aanvullende maatregelen

Overheid

In artikel 4 van de Ambtenarenwet 2017 staat dat de overheidswerkgever verplicht is een integriteitsbeleid te voeren dat is gericht op goed ambtelijk handelen.

Burgers moeten op een integere, eerlijke en betrouwbare overheid kunnen rekenen. Integriteit van ambtenaren is daarvoor van groot belang. Ambtenaren moeten weten welke rechten en plichten zij hebben ten aanzien van integriteit.

De overheidswerkgever kan niet volstaan met het formuleren van beleid, maar is ook verplicht aandacht te besteden aan het bevorderen van integriteitsbewustzijn en aan het voorkomen van misbruik van bevoegdheden, belangenverstrengeling en discriminatie. Door integriteit in functioneringsgesprekken en werkoverleg aan de orde te stellen moet het integriteitsbeleid vast onderdeel uitmaken van het personeelsbeleid. Ook moet de overheidswerkgever scholing en vorming op het gebied van integriteit bieden. Tot slot schrijft de Ambtenarenwet voor dat de overheidswerkgever een gedragscode heeft voor goed ambtelijk handelen.

Onderwijs

Elke school in primair- en voortgezet onderwijs is verplicht een klachtenregeling te hebben. Het komt voor dat scholen een aparte vertrouwenspersoon voor werknemers aanstellen of dat in geval van klachten van werknemers wordt verwezen naar de externe vertrouwenspersoon. In het onderwijs vervult de vertrouwenspersoon een spilfunctie in het borgen en bevorderen van de sociale veiligheid op school.

De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en collega’s die ontevreden zijn over de sociale veiligheid.

Meer info? Zie www.schoolenveiligheid.nl

Terug naar Vertrouwenspersoon