Duurzaam@Work Plan

Uit onderzoek weten we dat bij medewerkers die bovengemiddeld verzuimen het risico dat ze weer terugvallen in hun oude patroon groot is. Net als de kans op herhaling. Wat werkt is een proactieve aanpak, waarbij de leidinggevende de dialoog aangaat met uw medewerker. Doel: het doorbreken van het oude patroon. Dit kan met het Duurzaam@Work Plan en de Duurzaam@Work Coach, de procesbegeleider die zorgt dat uw medewerker én leidinggevende zich houden aan deze planmatige aanpak. Het boekje ‘Mijn Duurzaam@Work Plan’ dient als leidraad voor de gesprekken die worden gevoerd. Doordat uw medewerker aan de hand van deze leidraad stapsgewijs zelf zijn plan opstelt, wordt duidelijk welke oplossingen haalbaar zijn.

Voor wie is het Duurzaam@Work Plan geschikt?

Dit plan is geschikt voor medewerkers die bovengemiddeld verzuimen en voor medewerkers bij wie de leidinggevende vroege signalen van disbalans signaleert. Onder bovengemiddeld verzuim verstaan we:

  • 30 kalenderdagen (deel)verzuim of meer in de afgelopen 12 maanden, en/of:
  • 3 ziekmeldingen of meer in de afgelopen 12 maanden, en/of:
  • 300 kalenderdagen verzuim in de afgelopen 10 jaar of meer (of naar rato van het dienstverband).

Het Duurzaam@Work Plan is het meest effectief als het direct wordt ingezet na een 100% herstelmelding.

Wat houdt het Duurzaam@Work Plan in?

Gedurende tien weken wordt, onder begeleiding van de gecertificeerde Duurzaam@Work Coach, de dialoog aangegaan in de vorm van drie gesprekken tussen uw medewerker en zijn leidinggevende met als doel:

  • duurzaam herstel in de arbeidssituatie en voorkomen van terugval;
  • daadwerkelijke aanpak van structurele problemen, waarbij de medewerker de regie neemt in het opstellen en uitvoeren van zijn eigen Duurzaam@Work Plan.

De dialoog binnen het Duurzaam@Work Plan is een oplossingsgerichte methodiek die zich richt op het bespreekbaar maken van structurele knelpunten. Uw medewerker overziet zijn eigen positie en wordt zich bewust van nieuwe oplossingen om terugval te voorkomen. De leidinggevende is zich bewust van zijn eigen rol, hoe de medewerker te faciliteren om tot goede resultaten te komen en onderscheidt wat de verantwoordelijkheid van de medewerker is en welke die van het bedrijf.

Wat levert het Duurzaam@Work Plan u op?

Uit pilots blijkt dat in ruim 80% van de gevallen de inzet van het Duurzaam@Work Plan leidt tot beter functioneren van uw medewerker. Het verzuim is weer genormaliseerd, of uw medewerker heeft zelf gekozen voor een andere invulling van zijn leven en werk.

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact met ons op: bel 088 – 800 85 00, of mail naar  info@Gimd.nl.